Nahoru

Všeobecné podmínky


1. Smluvní vztah

Předmětem smluvního vztahu jsou zájezdy a pobyty (soubory služeb) pro jednotlivce i skupiny, které jsou vypsány, tj. s předem vyhlášeným programem, stanoveným rozsahem služeb a cenou (dle katalogové nabídky).

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky zájezdu (dále jen zákazník) a společností Caorle tour spol. s r.o. (dále jen spol.) se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a zákona č. 159/99 sb a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Smluvní vztah mezi zákazníkem a spol. vzniká na základě vyplněné, podepsané a předané Cestovní smlouvy a zaplacením celkové dohodnuté ceny zájezdu. Smluvní vztah mezi zákazníkem a spol. vzniká i prostřednictvím smluvního prodejce. Smluvním prodejcem je míněna cestovní agentura nebo cestovní kancelář, která má se spol. Caorle tour spol. s r.o. uzavřenu řádnou smlouvu o obchodním zastoupení. Cestovní smlouvu u nezletilých osob do 18ti let musí podepsat jejich zákonný zástupce. Cestovní smlouva platí a je závazná i pro osoby uvedené v cestovní smlouvě ze strany zákazníka. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí zákazník jako za své vlastní. Potvrzením Cestovní smlouvy se spol. zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby cestovního ruchu v dohodnutém rozsahu.


2. Cena a platební podmínky

Cena zájezdu je cenou smluvní mezi zákazníkem a společností. Orientační ceny zájezdů a pobytů jsou uvedeny v katalogu společnosti. Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v cestovní smlouvě. Spol. je oprávněna při vzniku smluvního vztahu u vypsaných zájezdů a pobytů požadovat zálohu min. ve výši 50% z celkové ceny, doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací souboru služeb cestovního ruchu. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před nástupem zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny. Spol. je oprávněna v případě snížení kurzů nebo devalvace Kč o více než 10% oproti kurzům vyhlášeným ČNB v době stanovení ceny zájezdů a pobytů i jednotlivých služeb upravit příslušným způsobem ceny zájezdů, pobytů i jednotlivých služeb uvedených v cenících. Spol. má právo v případě zvýšení cen služeb od dodavatelů služeb oproti cenám v době stanovení cen zájezdů, pobytů i jednotlivých služeb upravit příslušným způsobem cenu dohodnutou se zákazníkem. Spol. je povinna písemně zákazníkovi oznámit případnou změnu ceny zájezdu pobytu i jednotlivé služby a to nejpozději 14 dnů před realizací zájezdu, pobytu i jednotlivé služby. Je-li tato nová cena vyšší o více než 10% než cena uvedená v Cestovní smlouvě, je zákazník oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a celá zaplacená částka mu bude bez zbytečného odkladu vrácena. Neodstoupí-li zákazník nejpozději do 2 dnů po oznámení změny ceny od smlouvy, má se za to, že s novou cenou souhlasí. Odstoupí-li zákazník později než 2 dny po obdržení oznámení o změně ceny, je povinen uhradit storno poplatky podle stornovacích podmínek.


3. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má:

právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb, právo vyžadovat od spol. (smluvního prodejce) potřebné informace o okolnostech a náležitostech potvrzených služeb, právo být bez zbytečného odkladu obeznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny, právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb písemným odstoupením od Cestovní smlouvy, právo na reklamaci vad a služeb na místě u delegáta, pokud nebude vada odstraněna na místě, uplatní reklamaci písemně nejpozději do 3 měsíců po návratu ze zájezdu, právo na ochranu osobních dat, která uvádí v Cestovní smlouvě

Zákazník je povinen:

pravdivě a úplně vyplnit Cestovní smlouvu a k tomuto účelu předložit doklady podle požadavků spol., zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob jejichž zdravotní stav to vyžaduje, zaplatit cenu zájezdu poskytovaných služeb podle ceny uvedené v Cestovní smlouvě, zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky, dodržovat program zájezdu a řídit se pokyny zástupce společnosti. V případě vážného narušování programu může být zákazník z další účasti vyloučen, přičemž ztrácí nárok na náhradu nevyužitých služeb.


4. Práva a povinnosti CA

Spol. je odpovědná za pravdivost svých informací o poskytovaných službách. Spol. není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem sjednaných, potvrzených a zaplacených služeb. Spol. má právo, pokud nastanou okolnosti v plnění poskytovaných služeb, na změnu ubytování, poskytne-li náhradní ubytování ve stejné nebo vyšší kategorii, dále změnit trasu, příjezdová a odjezdová místa, typ dopravního prostředku, eventuální svozové prostředky apod.

Spol. je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit (změny prováděné zahraničními partnery, dopravci a jednotlivými dodavateli, nenaplnění stanoveného počtu skupiny či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele), které spol. brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek: 1. zrušit zájezd a informovat o tom zákazníka nejpozději 7 dnů před odjezdem, případně přesunout termín odjezdu a návratu. 2. změnit cenu (v tomto případě má účastník zájezdu právo odstoupit od smlouvy bez dalšího, pokud je původní cena navýšena o více než 10% oproti ceně původní)


5. Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu, pobytu a čerpáním služeb zrušit smluvní vztah. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy zákazník sepíše záznam o zrušení objednávky v prodejním místě, kde si zájezd, pobyt nebo služby objednal.

Pokud je smluvní vztah zrušen písemným oznámením, je tento vztah ukončen a Cestovní smlouva stornována ke dni, kdy je toto písemné oznámení doručeno spol. nebo smluvnímu prodejci. Při zrušení objednávky, při neúčasti na zájezdu, pobytu nebo nečerpání potvrzených služeb bez předchozího zrušení objednávky je zákazník povinen uhradit spol. následující storno poplatky:

více než 60 dnů před odjezdem - 10% z ceny zájezdu

60 až 30 dnů před odjezdem  - 30% z ceny zájezdu

29 až 15 dnů před odjezdem  - 50% z ceny zájezdu

14 až 4 dny před odjezdem - 80% z ceny zájezdu

3 dny a méně před odjezdem - 100% z ceny zájezdu

V případě, že zákazník odstupující od cestovní smlouvy zajistí na stornované místo jiného klienta, nebudou účtovány stornopoplatky, ale pouze manipulační poplatek ve výši 400 Kč/osoba. Při dodatečné změně v již uzavřené cestovní smlouvě ze strany zákazníka (změna termínu, osoby, služeb, atd.) bude účtován manipulační poplatek 400 Kč/změna.


6. Reklamace

Zákazník uplatní reklamaci ihned, pokud možno na místě u zástupce společnosti, aby mohla být závada odstraněna. Nelze-li závady odstranit na místě, uplatní zákazník písemně reklamaci nejpozději do 3 měsíců po návratu ze zájezdu, pobytu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Spol. má povinnost reklamaci řádně prozkoumat a vyřídit ji do 30 dnů od jejího uplatnění. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. 


7. Pojištění

a) Pořadatelem zájezdu je Caorle Tour spol. s r.o. - Veneto Italia, Portofino s.n.c., která v Itálii splňuje všechny náležitosti pojištění záruky pro případ úpadku a je evidována jako CK. Naše společnost nahlásila zahájení spolupráce na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. V případě zájmu naši klienti mají možnost nahlédnout v kanceláři do ověřeného překladu této smlouvy. Pro provizní prodejce je partnerem Caorle Tour spol. s r.o., St. Martiner Strasse 7/2, 5582 Sankt Michael im Lungau a pořadatelem zájezdu Caorle Tour spol.s r.o.- Veneto Italia, Portofino s.n.c.

b) Cestovní pojištění je sjednáno u České pojišťovny, a.s. a je pouze u vypsaných zájezdů (dle prodejních materiálů spol.) zahrnuto v ceně zájezdu. Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše 3.000.000,- Kč, DNL 20 000,-Kč, trvalých následků úrazu 200.000,- Kč, smrt následkem úrazu 100.000,- Kč, , pojištění odpovědnosti za způsobené škody na zdraví 2.000.000,- Kč, na věci 1.000.000,- Kč, finanční 500.000,- Kč. Pojištění zavazadel do výše 10 000,-Kč.


8. Závěrečná ustanovení

Zákazník podpisem Cestovní smlouvy stvrzuje, že jsou mu tyto Všeobecné smluvní podmínky známy, že s nimi souhlasí a přijímá je. Tyto podmínky vstoupily v platnost dne 21.4.2017, kdy nabyly i právní účinnost a vztahují se na katalogové zájezdy Caorle tour spol. s r.o. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a uzavřené smlouvy.